Mariestads kommun

  • Bra resultat för äldreomsorgen i Mariestad

    I den senaste nationella brukarundersökningen får äldreomsorgen i Mariestad bra resultat. Det gäller både inom särskilt boende och om man bor i ett eget ordinärt boende med stöd av hemtjänst.
  • Förslag till fördjupad översiktsplan går ut på samråd

    Nu finns ett förslag till fördjupad översiktsplan för Mariestads centralort med omnejd, som alla i kommunen kan lämna synpunkter på. Planen beskriver övergripande kommunens intentioner för utveckling av mark- och vattenanvändningen inom pla...