Välkommen till Mariestad växer

Senaste nyheterna

  • Nu finns ett förslag till fördjupad översiktsplan för Mariestads centralort med omnejd, som alla i kommunen kan lämna synpunkter på. Planen beskriver övergripande kommunens intentioner för utveckling av mark- och vattenanvändningen inom planens geografiska avgränsning.

  • Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade igår den 6 september detaljplanen för Korstorp 2:1, där exploatören Volvo Battery Mariestad Operation AB ska bygga en batterifabrik. Beslutet om detaljplanen tas på kommunfullmäktiges sammanträde den 25 september.