Fördjupad översiktsplan 2040

Kommunfullmäktige beslutade den 29 april 2024 att anta fördjupad översiktsplan Mariestad 2040. Planen visar kommunens intentioner för utveckling av mark- och vattenanvändningen inom planens geografiska avgränsning.

Planen omfattar Mariestads tätort samt områden nordost, öster och sydväst om tätorten. I dessa områden föreslås en utvidgning av staden. Den ersätter den gällande kommunövergripande översiktsplanen inom den fördjupade översiktsplanens geografiska avgränsning.

Bakgrund

Mariestad står inför sin största utvecklingsresa och stadsomvandling i modern tid. De kommande åren planerar flera företag att etablera nya verksamheter eller utöka sina befintliga verksamheter inom Mariestads tätort. Utvecklingen väntas generera tusentals nya arbetstillfällen. Det betyder att det behövs mark för nya bostäder, nya verksamheter och utökad offentlig service.

Syfte och mål

Kommunen har som mål att bli 40 000 invånare till 2040 samt att staden ska skapa möjligheter för företagsetableringar i attraktiva industriområden lämpliga för en variation av verksamheter.

Detta skapar behov av långsiktig planering av staden. Den fördjupade översiktsplanen syftar till att möjliggöra framtidsstaden Mariestad, detta genom att utveckla staden med cirka 7 000 nya bostäder, kommersiell och offentlig service, industriområden och utveckla stadens allmänna platser. Utvecklingen ska ske på ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart sätt. Det ska också ske på ett sätt som tar tillvara och utvecklar stadens karaktär och kvaliteter. I planen redovisas huvuddragen för hur kommunen vill att staden ska utvecklas och hur mark och vatten ska användas i den långsiktiga och strategiska utvecklingen av staden. Planeringshorisonten för den fördjupade översiktsplanen sträcker sig fram till 2040.

Digital karta

Den fördjupade översiktsplanens kartor för strategi, markanvändning, värden och hänsyn finns även tillgängliga i en webbkarta som ett komplement till planhandlingen.

Samråd

Planen var föremål för samråd under perioden 7 november–4 december 2023 Planförslaget har bearbetats efter samrådet. Inkomna synpunkter har sammanställts och bemötts i en samrådsredogörelse.

Samrådshandlingarna finns publicerade rubriken Samrådshandlingar.

Granskning

Planen var föremlål för granskning under perioden 2 februari 2024–2 april 2024. Inkomna synpunkter har sammanställts i ett granskningsutlåtande och planen har bearbetats till antagande.

Granskningshandlingar inklusive samrådsredogörelse finns publicerade under rubriken Granskningshandlingar.

Antagande

Kommunfullmäktige beslutade den 29 april 2024 att anta fördjupad översiktsplan Mariestad 2040. Beslutet tillgännagavs genom anslag på kommunens digitala anslagstavla den 2 maj 2024. Beslutet att anta den fördjupade översiktsplanen fick laga kraft den 24 maj 2024.

Antagandehandlingar finns länkade på denna sida under rubriken Antagandehandlingar.

Vid svårighet att ta del av planhandlingarna eller för frågor, kontakta Planenheten via kommunens växel på telefonnummer 0501-75 50 00.

Publicerad: 23 november 2023 Uppdaterad: 10 juni 2024

Kontakt

Antagandehandlingar

Granskningshandlingar

Samrådshandlingar