Volvos batterifabrik

I augusti 2022 meddelade Volvokoncernen att man planerar att bygga en batterifabrik i Mariestad vid Korstorp, beläget i den östra delen av Mariestads tätort intill E20. Mariestad står inför en spännande framtid som viktig möjliggörare i den industriella förnyelsen mot ett klimatneutralt samhälle.

Efter beskedet har det pågått ett intensivt arbete, hos kommunen, Volvo, elnätsföretaget Ellevio och Trafikverket, med de förberedelser som behövs för att genomföra etableringen.

3 000 arbetstillfällen

Med batterifabriken skapas cirka 3 000 nya arbetstillfällen, vilket kommer ha en positiv inverkan på hela Skaraborg. Etableringen innebär en möjlighet för Mariestad och närliggande kommuner att växa samt ett stort behov av nya bostäder. Kommunens målsättning är att bli 40 000 invånare till 2040 vilket innebär ett behov av cirka 7 000 nya bostäder.

Full produktion 2030

I juni 2023 signerade kommunen och AB Volvo markköpet av Korstorp, där fabriken ska byggas. Byggstart är beräknad till 2025 och målet är full produktion 2030. Battericellerna kommer monteras ihop till kompletta batterier för lastbilar, bussar och anläggningsmaskiner, i Skövde och på andra Volvoanläggningar i Europa.

Detaljplan vunnit laga kraft

Kommunen har tagit fram en detaljplan för området, vilket inneburet ett omfattande arbete. Man har bland annat utfört inventeringar och geotekniska undersökningar för att fastställa områdets förutsättningar för exploatering. Utredningarna har utförts av sakkunniga experter. Under våren 2023 var detaljplanen ute på granskning och i september 2023 blev den antagen i kommunfullmäktige.

Ellevio ansvarar för elförsörjningen

Energibolaget Ellevio som äger, förvaltar och driftar regionnätet i området ansvarar för att bygga ut elnätet till fabriken. Nya kraftledningar behövs för att leverera el både under byggtiden och när produktionen väl är igång. För att kunna ansluta Volvos batterifabrik till elnätet är Ellevio beroende av Svenska kraftnät som är ett statligt affärsverk som äger och förvaltar det svenska stamnätet. Det är mot stamnätet Ellevio bygger det regionnät som Volvos fabrik i Korstorp kommer att anslutas till. Svenska kraftnät kommer att bygga en ny transformatorstation i Töreboda, och därifrån kommer Ellevio att bygga kraftledningen fram till fabriken i Korstorp.

På Ellevios webbplats går det att läsa mer om arbetet med att bygga ut elnätskapaciteten i och runt Mariestad.

Trafikverket bygger om E20 och väg 202

Under 2024 påbörjar Trafikverket arbetet med att bygga om E20 förbi Mariestad och i ombyggnadens andra etapp ingår väg 202 vid Korstorp. Syftet är att öka trafiksäkerheten och framkomligheten till och från det kommande industriområdet.

På Trafikverkets webbplats kan du läsa mer om ombyggnaden av E20 förbi Mariestad.

Milstolpar

20 oktober 2023Detaljplanen vinner laga kraft.
25 september 2023Kommunfullmäktige beslutar om att anta detaljplanen för Korstorp 2:1.
7 juni 2023Kommunen och AB Volvo signerar köpeavtalet för marken där batterifabriken ska byggas.
29 maj 2023Kommunfullmäktige beslutar om att godkänna försäljningen av exploateringsområdet Korstorp.
6 mars 2023Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att förslaget till detaljplan för tung industri vid Korstorp, ska gå ut på granskning.
9 februari 2023Första skoptaget tas för att skapa dammar i ett närliggande område till industriområdet, dit de fridlysta groddjuren ska flyttas.
3 augusti 2022Mariestads kommun meddelar att Volvokoncernen vill etablera en batterifabrik i Mariestad.

Fakta

Plats:Korstorp, östra delen av Mariestads tätort
Exploateringsområde:142 hektar industrimark
Byggstart:2025
Produktionsstart:2028
Storskalig produktion:2030
Antal anställda vid full produktion:Vid full serieproduktion omkring år 2030 förväntas antalet medarbetare vara cirka 3 000

Tillståndsprocesser som kvarstår

  • Fastighetsbildning, hanteras av Lantmäteriet.
  • Bygglov, Volvo ansöker hos kommunen.
  • Miljötillstånd, Volvo ansöker hos Mark- och miljödomstolen.
Publicerad: 07 februari 2024 Uppdaterad: 17 maj 2024

Kontakt

VD Mariestads Tillväxt ABJonas Johansson0501-75 50 27jonas.johansson@mariestadtillvaxt.se

Nyheter