Kommunens klimatlöften

Mariestads kommun deltar i satsningen Kommunernas klimatlöften.

Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om, är en kraftsamling som drivs av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götaland i samverkan med andra aktörer. Kraftsamlingen samlar företag, kommuner, högskolor och andra organisationer i Västra Götaland som vill ta ställning och bidra i omställningen till en klimatsmart region. Alla kommuner i länet har undertecknat målet att Västra Götaland till 2030 ska vara en fossiloberoende region. Det innebär att utsläppen av växthusgaser ska minska med 80 procent från 1990-års nivå till år 2030. Sedan 1990 har utsläppen hittills minskat med cirka 35 procent. Nu, med knappt sju år kvar, måste vi öka takten för att det ska vara möjligt att nå målen.

Åtgärder inom Kommunernas klimatlöften

Kommunerna har en strategisk viktig roll för att klimatmålen ska nås. Ett verktyg för detta är att kommunerna i Västra Götaland antar klimatlöften. Kommunstyrelsen i Mariestad har valt att anta nio av de 20 åtgärder som kommunerna kan välja mellan som löften för år 2024–2026:

  • Vi minskar utsläppen tillsammans med näringslivet.
  • Vi inkluderar lantbruket som samarbetspart i kommunens klimatomställning.
  • Vi arbetar aktivt med vår energiplan.
  • Vi arbetar strategiskt med att minska klimatpåverkan genom upphandling.
  • Vi säkrar att planering och byggande bidrar till ett transporteffektivt samhälle
  • Vi utvecklar gaturum för ökad tillgång och attraktivitet.
  • Våra nya personbilar körs på förnybar el, biogas eller vätgas
  • Våra nya arbetsmaskiner är fossilfria och upphandlingskrav ställs på entreprenader.
  • Vi minskar matsvinnet i offentliga måltider och når mål.

Du kan läsa mer om kommunernas klimatlöften på Klimat 2030:s webbplast.

Publicerad: 24 januari 2024 Uppdaterad: 22 mars 2024

Kontakt

Expeditionen miljö och bygg0501-75 60 05mbn@mariestad.se