Kvalitetsarbete och inflytande inom utbildning

Lust att lära och utvecklas hela livet!

En hög kvalitet innebär att de nationella och lokala målen för verksamheten uppnås samt att behov och förväntningar hos föräldrar, barn, ungdomar och politiker tillgodoses. I Mariestad vill vi nå framgång genom ett engagerat ledarskap, en organisation som stöder utveckling och genom att arbeta med väl utvecklade system för planering, uppföljning, utvärdering och förbättring.

Systematiskt kvalitetsarbete

Kvalitetsarbetet på enhetsnivå ska genomföras under medverkan av lärare, förskollärare, övrig personal och elever. Barn och elevers vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta i arbetet. Rektorer har ansvar men också stor frihet att genomföra det systematiska kvalitetsarbetet. Det finns ett lokalt framtaget ”Kvalitetsverktyg” som anknyter till läroplanens mål.

Enkätundersökning

Kommunen genomför årligen enkätundersökningar för skolverksamheten där vårdnadshavare och elever/studerande ges möjlighet att svara på frågor om verksamheten. Resultaten från enkäterna jämförs under åren och de är betydelsefulla vid bedömning av hur bra vi klarar målen. Resultatet i dessa enkäter redovisas vid föräldramöten. Via länkarna under Relaterad information kan du ta del av resultat och kvalitetsredovisningar.

Jämför nyckeltal i Kommun- och Landstingsdatabasen (Kolada)

Via länken Jämför barn och utbildnings verksamheter under relaterad information här på sidan kan du ta del av nyckeltal inom olika verksamheter. Du kan även jämföra med andra kommuner genom att ändra värden på sidan.

Gör så här för att jämföra verksamheternas nyckeltal

 • Klicka på länken Jämför nyckeltal i Mariestad
 • Under Sök nyckeltal, klicka på Bläddra. Klicka dig fram via Nyckeltal per verksamhet/område, kommun – Barn och utbildning.
 • Välj de nyckeltal du är intresserad av genom att klicka på plustecknet till höger om nyckeltalsnamnet.
 • När du är klar kan du klicka på Stäng.
 • Välj kommun och år

Tillsyn fristående förskolor

Kommunen har ansvar för tillsyn vid de fristående förskolorna. Vid tillsyn följer utbildningsförvaltningen upp kvalitet och måluppfyllelse i verksamheten, och rapporterar resultatet till utbildningsnämnden.

Tjänstegarantier

En tjänstegaranti beskriver vad du som medborgare kan förvänta dig av utbildningsnämndens tjänster utifrån befintliga resurser, metoder, organisation och kompetens. Tjänstegarantierna finns för att öka förtroendet för kommunens verksamheter hos kommuninvånarna. Detta görs genom att tydliggöra vilka tjänster som erbjuds, kvalitetsnivån på tjänsterna och vilka system som finns för att åtgärda de brister som uppstår.

En tjänstegaranti är en offentligt deklarerad standardnivå som beslutats av utbildningsnämnden.

Utbildningsnämnden har tagit fram följande tjänstegarantier kopplade till respektive verksamhet:

 • Barn- och elevhälsa
 • Förskola och pedagogisk omsorg
 • Grundskola
 • Kost
 • Vadsbogymnasiet och gymnasiesärskolan
 • Vuxenutbildning

I dokumentlistan här på sidan hittar du alla tjänstegarantier för barn och utbildnings verksamheter.

Om du upplever att tjänstegarantierna inte uppfylls kan du vända dig till ansvarig för respektive verksamhet eller använda dig av formuläret för synpunkter och klagomål som du hittar i länklistan här på sidan.

Lämna synpunkter och klagomål

För att kommunen ska kunna höja kvaliteten i verksamheterna, är medborgarnas synpunkter viktiga. Klagomål och synpunkter är därför en betydelsefull del av kvalitetsarbetet. Under relaterad information här på sidan hittar du länk till sidan där du kan skicka in dina synpunkter.

Elevinflytande

Elevinflytande handlar om att elever ska ha möjlighet att kunna uttrycka sina synpunkter och att skolan ska ta del av elevernas åsikter och intressen. Elevinflytande betyder att elevers tankar, åsikter och handlingar ges betydelse och att eleverna får möjlighet att påverka. Eleverna får ökat inflytande med stigande ålder och mognad.

Skollagen och läroplanerna betonar vikten av elevernas ansvar och inflytande. Lagen säger att eleverna ska uppmuntras till att aktivt kunna ta del i arbetet med utformningen av och innehållet i undervisningen samt frågor som rör arbetsmiljön.

Vid Mariestad kommuns kommunala skolor finns det olika forum för elever där de kan vara med och påverka. Exempel på forum är: 

 • Klassråd
 • Elevråd
 • Matråd
 • Elevskyddsombud

Eleverna utövar även inflytande i den dagliga verksamheten och undervisningen.

Sidan senast uppdaterad: