Kostnader för kart- och mättjänster

Kommunens Mät- och geodataenhet utför en rad olika kart- och mättjänster, bland annat utstakning och framtagande av nybyggnadskarta. Kostnader för dessa tjänster är reglerade i kommunens taxa enligt plan- och bygglagen inklusive kart- och mättaxa.

Nybyggnadskarta

En nybyggnadskarta innehåller fastighetsgränser, inmätta eller avvägda höjder, befintliga byggnader, planinformation och VA-anslutningspunkter. Levereras i filformaten DWG och PDF. Nybyggnadskartan används som underlag att rita situationsplanen till bygglovsansökan. Observera att en nybyggnadskarta endast gäller för en fastighet.

 • 0–1 999 kvadratmeter: 8 595 kronor.
 • 2 000–4 999 kvadratmeter: 14 325 kronor.
 • 5 000–9 999 kvadratmeter: 20 055 kronor.
 • 10 000–15 000 kvadratmeter: 25 785 kronor.

Enkel nybyggnadskarta

En enkel nybyggnadskarta innehåller fastighetsgränser, inmätta eller avvägda höjder, befintliga byggnader och planinformation. Levereras i filformaten DWG och PDF. Observera att en nybyggnadskarta endast gäller för en fastighet.

 • 0–1 999 kvadratmeter: 6 304 kronor.
 • 2 000–4 999 kvadratmeter: 8 595 kronor.
 • 5 000–9 999 kvadratmeter: 11 460 kronor.
 • 10 000–15 000 kvadratmeter: 14 325 kronor.

Utdrag från kommunens baskarta

Informationen exporteras från kommunens baskarta (primärkarta) och innehåller fastighetsgränser, fastighetsbeteckning, byggnader, vägar, järnvägar, adresser, officialrättigheter och övriga topografiska objekt. Levereras i önskat filformat. Informationen är av varierande kvalitet och har ingen rättslig verkan. Höjdinformationen hämtas från Lantmäteiets NH grid 2+ från år 2021–2023.

Utdrag från kommunens baskarta:

 • Pris inklusive moms 6 procent: 1 336 kronor.
 • Pris exklusive moms 6 procent: 1 260 kronor.

Utdrag från kommunens baskarta inklusive höjdinformation:

 • Pris inklusive moms 6 procent: 1 670 kronor.
 • Pris exklusive moms 6 procent: 1 575 kronor.

Utstakning inklusive utstakningsprotokoll och höjdfix

Enligt plan- och bygglagen ska byggnader vid behov stakas ut. Utstakning innebär att det som finns inritat på situationsplanen märks ut på marken. Om utstakning krävs får du information om det i bygglovsbeslutet och vid det tekniska samrådet.

Finutstakning

Finutstakning utförs oftast efter schaktning, men innan uppförande av byggnadens grund. Det innebär att byggnadens hörn markeras ut genom att trådar spänns upp i blivande fasadliv med några millimeters noggrannhet. Observera att grovutstakning ingår vid beställning av finutstakning.. Kostnad för utstakning är fastställd i gällande taxa, nedan ges exempel för olika projekt. Kostnaderna är inklusive moms 25 procent.

Huvudbyggnad, nybyggnad 4 mätpunkter:

 • 1–199 kvadratmeter: 12 892 kronor.
 • 200–499 kvadratmeter: 15 041 kronor.
 • 500–999 kvadratmeter: 17 190 kronor.
 • 1 000–1 999 kvadratmeter: 20 771 kronor.
 • 2 000–2 999 kvadratmeter: 24 352 kronor.
 • Större än 3 000 kvadratmeter: 27 934 kronor.
 • Tillägg per mätpunkt (utöver 4 mätpunkter): 716 kronor.
 • Utstakning detaljpunkter, mätningslinje och arbetsfixar: 900 kronor/timmen.

Komplementbyggnad, nybyggnad 4 mätpunkter:

 • 15–199 kvadratmeter: 5 014 kronor.
 • Tillägg per mätpunkt (utöver 4 mätpunkter): 358 kronor.

Tillbyggnad - nybyggnad 4 mätpunkter:

 • 15–199 kvadratmeter: 3 581 kronor.
 • 200–1 000 kvadratmeter: 7 162 kronor.
 • Tillägg per mätpunkt (utöver 4 mätpunkter): 358 kronor.

Övrig utstakning:

 • Plank eller mur: 3 581 kronor.
 • Transformatorstation: 5 013 kronor.

Grovutstakning

Grovutstakning utförs vanligtvis innan schaktning påbörjas. Den blivande byggnadens hörn markeras ut genom utsättning av stakkäppar eller markering på marken. Vi sätter också ut en höjdfix om så önskas. Observera att grovutstakning ingår vid beställning av finutstakning. Prisen inklusive moms 25 procent.

Huvudbyggnad, nybyggnad 4 mätpunkter:

 • 1–199 kvadratmeter: 6 446 kronor.
 • 200–499 kvadratmeter: 7 520 kronor.
 • 500–999 kvadratmeter: 8 895 kronor.
 • 1 000–1 999 kvadratmeter: 10 385 kronor.
 • 2 000–2 999 kvadratmeter: 12 176 kronor.
 • Större äm 3 000 kvadratmeter: 13 966 kronor.
 • Tillägg per mätpunkt (utöver 4 mätpunkter): 358 kronor.
 • Utstakning detaljpunkter, mätningslinje och arbetsfixar: 900 kronor/timmen.

Komplementbyggnad - nybyggnad 4 mätpunkter:

 • 15–199 kvadratmeter: 2 507 kronor.
 • Tillägg per mätpunkt (utöver 4 mätpunkter): 179 kronor.

Tillbyggnad, nybyggnad 4 mätpunkter:

 • 15–199 kvadratmeter: 1 790 kronor.
 • 200–1 000 kvadratmeter: 3 581 kronor.
 • Tillägg per mätpunkt (utöver 4 mätpunkter): 179 kronor.

Övrig utstakning:

 • Plank eller mur: 1 790 kronor.
 • Transformatorstation: 2 506 kronor.

Lägeskontroll

Lägeskontroll innebär att vi kontrollerar att byggnaden eller anläggningen kommit i det läge på fastigheten som bygglovet eller startbeskedet anger. Lägeskontroll görs vanligtsvis efter att grundläggningen utförts men innan övrig byggnation påbörjats. Byggnadsnämnden gör en bedömning om det finns behov av lägeskontroll.

Pris inklusive moms 25 procent

Huvudbyggnad - nybyggnad 4 mätpunkter:

 • 50–199 kvadratmeter: 5 372 kronor.
 • 200–499 kvadratmeter: 6 446kronor.
 • 500–999 kvadratmeter: 7 878 kronor.
 • 1 000–1 999 kvadratmeter: 9 311 kronor.
 • 2 000–2 999 kvadratmeter: 10 743 kronor.
 • 3 000–5 000 kvadratmeter: 12 176 kronor.
 • Tillägg per mätpunkt (utöver 4 mätpunkter): 143 kronor.

Komplementbyggnad - nybyggnad 4 mätpunkter:

 • 50–199 kvadratmeter: 2 865 kronor.
 • Tillägg per mätpunkt (utöver 4 mätpunkter): 72 kronor.

Tillbyggnad - nybyggnad 4 mätpunkter:

 • 50–199 kvadratmeter: 2 865 kronor.
 • 200–1 000 kvadratmeter: 5 730 kronor.
 • Tillägg per mätpunkt (utöver 4 mätpunkter): 72 kronor.

Markering och inmätning av tillfällig mätpunkt

Minst 3 mätpunkter per beställning.

 • Pris inklusive moms 25 procent: 716 kronor.
Publicerad: 23 november 2023 Uppdaterad: 07 maj 2024

Kontakt

Mät- och geodataenheten0501-75 50 00karta@mariestad.se