Lyrestads förskola ligger i skogskanten i det lilla samhället Lyrestad och rymmer tre till fyra avdelningar. Förskolan är sammanbyggd med Lyrestads grundskola, f-6. Det gör att goda möjligheter till samverkan finns och att kunna följa barnet hela vägen upp till årskurs sex.

Med en varierad utegård, tillgång till idrottshall och närhet till skog och natur kan vi erbjuda lek och lärande i många spännande miljöer.

Fakta om förskolan

  • Eget tillagningskök: Ja.
  • Antal avdelningar: Fjärilen, Myran, Snigeln och Svalan.
  • Var finns vi? Se karta på denna sida.

Vi arbetar för att alla ska känna sig väl bemötta och trygga hos oss. Vistelsen på förskolan ska kännas meningsfull, lustfylld och lärorik. Vi lägger stor vikt vid lek då det är i leken som barnen tar till sig kunskap, stimulerar sitt språk, sin sociala förmåga samt bearbetar sina upplevelser. I vår förskola ska alla barn bli sedda, bekräftade och utmanade genom att upptäcka, lära och lyckas tillsammans.

Förskolan består av tre till fyra avdelningar, Snigeln för de yngsta, Myran för de något äldre och Fjärilen och Svalan för de äldsta barnen. Undervisningen utgår från läroplan för förskolan, Lpfö, och leds av både förskollärare och barnskötare. Vårt förhållningssätt grundar sig i ett samarbetsinriktat lärande där barnen använder varandra och oss pedagoger som lär-resurser och vi har en undervisningsmiljö där barnen kan dela med sig av sina tankar och sin kunskap. Vi delar in barnen i mindre grupper med utgångspunkt från behov och intressen där pedagogen är närvarande, lyhörd och stöttande. Projektarbeten utgår från barnens intressen och miljön på förskolan utformas utifrån det. Vi ser barnens intressen och sätter det i meningsfulla sammanhang.

Vår närliggande skog är en tillgång för lek och lärande. Vi går regelbundet till skolans gymnastiksal och har där aktiviteter utifrån barnens förutsättningar och ålder. Sång, musik, rörelse, sagor, ramsor, matematik, naturvetenskap och teknik är en naturlig del av vår vardag.

Utbildningen och undervisningen dokumenteras, följs upp och utvärderas regelbundet i lärplattformen Unikum. Dokumentation i form av bilder och text görs både för gruppen och för det enskilda barnet.

Föräldrasamverkan

När ditt barn börjar hos oss inleder vi med ett introduktionssamtal där du som vårdnadshavare får information om hur introduktionen kommer att gå till, vad det innebär att vistas på förskola samt att du kan delge oss viktig information kring ditt barn. Det är viktigt att skapa en trygg och god relation för ett gott samarbete. Vi använder oss av föräldraaktiv introduktion vilket innebär att du ansvarar för och är med ditt barn under en tid på förskolan. Vårt mål är att du som vårdnadshavare ska känna dig delaktig och ha en god inblick i ditt barns vistelse hos oss.

Den dagliga kontakten så som samtal vid lämning eller hämtning, telefonsamtal eller SMS är viktig och har stor betydelse för vårt samarbete. Vi ser gärna att du frågar direkt om du undrar över något. Andra exempel på samverkan kan vara föräldramöten och utvecklingssamtal.

Utbildningen och undervisningen dokumenteras regelbundet i lärplattformen Unikum. Dokumentation i form av bilder och text i så kallade lärloggar görs både för gruppen och för det enskilda barnet. Du som vårdnadshavare kommer också ha tillgång till Unikum för att kunna ta del av ditt barns utveckling och lärande. All information från förskolan sker via Unikum.

En gång per läsår, eller oftare vid behov, har vi utvecklingssamtal där vi utbyter information om ditt barns utveckling och lärande. Den pedagogiska dokumentationen i Unikum utgör då grunden för samtalet. En tid innan samtalet kommer du kunna ta del av underlaget och även få svara på några frågor för att vi ska vara väl förberedda och få ut det bästa av samtalet.

Publicerad: 13 november 2023 Uppdaterad: 06 maj 2024

Besöksadress

Skolgatan 2
548 73 Lyrestad

Avdelningar på förskolan

Svalan 5–6 år076-637 72 03
Fjärilen 4–5 år076- 859 85 63
Myran 2–4 år076-859 85 64
Snigeln 1–2 år076-859 85 65

Kontakt

Relaterad information