När det gäller den fysiska planeringen av Mariestads kommun kan du påverka genom att lämna synpunkter under planprocessen.

Inom tätorter och sammanhållen bebyggelse styr detaljplaner utformningen av såväl bebyggelse som exempelvis gator och platser. Mer betydande förändringar i eller i anslutning till tätbebyggda områden kan ofta behöva prövas i en detaljplaneprocess, om de inte ryms inom den gällande detaljplanen, eller om området sedan tidigare inte är planlagt.

Nedan beskrivs hur processen för att ta fram en ny detaljplan går till. Du har störst möjlighet att påverka om du lämnar tidiga synpunkter, alltså under samrådet.

Planprocessen i korthet

Här redovisas planprocessen i korthet - mer information kan du få på Boverkets hemsida. Se länkar under Relaterad information här på sidan.

Samråd

Ett första utkast till detaljplan skickas ut till såväl berörda myndigheter som kända sakägare, vilket till exempel kan vara grannar, eller andra som uppenbart kan komma att påverkas av ett genomförande av detaljplanen. Förslaget publiceras även på kommunens hemsida och ställs ut i stadshuset. Den som har synpunkter på detaljplanen kan då skicka in dessa till kommunen. Syftet med samrådet är att förbättra beslutsunderlaget och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Efter avslutat samråd sammanställs inkomna synpunkter - så kallade yttranden - i en samrådsredogörelse, där kommunen även redogör för på vilket sätt man har valt att hantera de inkomna synpunkterna.

Granskning

Efter samrådet revideras planhandlingarna om det bedöms vara relevant. Planförslaget skickas därefter ut igen, för detaljplaneprocessens andra kommunikationstillfälle - granskningen. Det publiceras även på kommunens hemsida och ställs ut i stadshuset. Också under granskningen kan den som har synpunkter på förslaget inkomma med dessa skriftligen till kommunen.

Efter avslutad granskning sammanställs och kommenteras de inkomna synpunkterna i ett granskningsutlåtande.

Antagande

Efter granskningen kan mindre betydande justeringar av planförslaget komma att göras, innan kommunen fattar beslut om att anta detaljplanen. Vanligtvis antas detaljplaner i kommunfullmäktige, men om planförslaget bedöms vara av mindre vikt kan det antas av kommunstyrelsen.

Laga kraft

Om detaljplanen inte överklagas inom tre veckor efter att beslutet om antagande har anslagits på kommunens anslagstavla eller om överklaganden avslås vinner detaljplanen laga kraft.

Förfaranden

Vill du veta mer om olika förfarandena så läs på Boverkets hemsida. Se länkar under Relaterad information här på sidan.

Standardförfarande

Det vanligast förekommande förfarandet för en detaljplan. Förfarandet inkluderar detaljplanestegen samråd, granskning, antagande och laga kraft.

Utökat förfarande

Ett utökat förfarande används framförallt när förslaget inte är förenligt med översiktsplanen, är väldigt omfattande eller kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Det utökade förfarandet består av samma steg som standardförfarandet, men här är kommunen bland annat tvungen att kungöra i lokaltidningen när det finns möjlighet att inkomma med synpunkter och när planen antas.

Förenklat förfarande

Förutsättningarna för att en plan ska kunna handläggas med ett förenklat förfarande är att förslaget är av begränsad betydelse, saknar intresse för allmänheten och är förenligt med kommunens översiktsplan.

Vid ett förenklat förfarande tas det andra kommunikationstillfället, granskningen, bort. Det innebär att samrådet blir det enda tillfälle som ges att inkomma med synpunkter på förslaget innan planen antas.

Överklagande

Kommunfullmäktiges beslut att anta en detaljplan överklagas hos mark- och miljödomstolen. Överklagandet adresseras till Mariestads kommun som i sin tur skickar vidare överklagandet. Adressen finns under Relaterad information här på sidan.

Överklagandet ska ha inkommit innan det datum då planen vinner laga kraft (se respektive detaljplan).

Enligt 13 kap. 11 § plan- och bygglagen (2010:900) får ett beslut om att anta en detaljplan endast överklagas:

  • Av den som före utgångstiden av granskningstiden skriftligen har framfört synpunkter som inte har blivit tillgodosedda.
  • Om planförslaget efter granskningen ändrats till nackdel för någon.
  • Om planen inte tillkommit i laga ordning.

I brevet om överklagan skall tydligt framgå vilket beslut som avses och skälen till överklagandet. Underteckna skrivelsen och uppge namn, adress, telefonnummer och om överklagandet sker i egenskap av fastighetsägare ihop med fastighetens beteckning.

Kontakt

Vill du lämna synpunkter på någon av våra pågående planer så görs det under specifika datum, dessa framgår på varje detaljplans sida här på hemsidan. Synpunkterna ska vara skriftliga och lämnas via post eller e-post, se kontaktuppgifter här på sidan.

Publicerad: 23 november 2023 Uppdaterad: 22 mars 2024

Postadress

Kommunstyrelsen
Mariestads kommun
542 86 Mariestad

Kontakt

Relaterad information