ElectriVillage Mariestad

Genom ElectriVillage arbetar Mariestads kommun med att uppfylla tuffa klimatmål som Agenda 2030 om en fossiloberoende fordonsflotta och Parisavtalet. Samtidigt skapas förutsättningar för samhällsutveckling med nya affärsmöjligheter, fler arbetstillfällen; ny kompetens och ökad attraktionskraft för staden.

Ett av Unesco utsett modellområde

Mariestads kommun har av Unesco blivit utnämnd till modellområde för hållbar utveckling (biosfärområde). ElectriVillage är unikt. Det finns i dagsläget inget annat modellområde i världen som uppvisar en kombination av hållbara transportlösningar och energisystem som ElectriVillage.

Mariestad vågar testa på riktigt

Här genomförs olika typer av tester i Mariestads öppna gatumiljö och i de kommunala verksamheternas daglig drift – inte i inhägnade områden eller i laboratorier. All testverksamhet som genomförs i ElectriVillage utgår från den mindre eller medelstora stadens behov och förutsättningar, men är möjlig att skala upp och passa i en större kommun.

Mariestad först i världen

Mariestads kommun har byggt världens första solcellsdrivna vätgastankstation. Tankstationen i Haggården har ett strategiskt läge vid E20 och riksväg 26. Stationen invigdes i maj 2019. Just nu byggs en ny förskola som kommer att vara självförsörjande på el. Med hjälp av solceller och vätgas producerar förskolan sin egna el året om.

ElectriVillage bidrar till samhällsutveckling

Genom satsningarna på ElectriVillage vill Mariestads kommun skapa förutsättningar för lokala företag att utvecklas och hitta nya affärer, och för företag på andra platser att etablera sig i staden. Kommuninvånarna i Mariestad ska kunna känna stolthet och framtidstro över att leva och bo i en region som befinner sig i utveckling!

Projekt inom ElectriVillage

I ElectriVillage utförs testverksamhet inom flera olika områden. Du hittar mer information i sidmenyn.

  • Förnybara energisystem.
  • Hållbara transporter.
  • Logistik och inköp.
  • Affärsutveckling inom hållbarhet.

Logistik och inköp

Mariestads kommun arbetar för att minska mängden transporter av varor till skolor och äldreboenden inne i staden. Det är viktigt både för att minska mängden koldioxidutsläpp, trängsel och buller, och för att öka säkerheten i samband med lastning och lossning av gods. Dessutom vill kommunen utveckla och effektivisera sina inköpsrutiner. Därför har en en logistikhub skapats varifrån alla varor som ska distribueras till olika kommunala verksamheter levereras.

Social hållbarhet

Logistikhuben drivs med hjälp av personal och deltagare vid arbetsmarknadsenheten, och innebär därigenom en möjlighet till arbetsträning och arbetsprövning för personer som står långt från arbetsmarknaden. Till en början kommer bara en del av alla varor som fraktas till kommunens verksamheter att levereras ut via huben, men i förlängningen är tanken att alla varor inklusive mat ska distribueras ut från denna. Leveranserna ska utföras med elektriska, mindre distributionsbilar.

Flera av projekten som genomförs inom de olika områdena blir sedan permanenta verksamheter. Det gynnar oss alla att hållbara lösningar tas tillvara och blir implementerade i den dagliga verksamheten, både i den kommunala organisationen och ute i näringslivet.

Vätgasproduktion för ellagring efter elnätsnytta och affärsmodeller

Mariestads kommun har deltagit i ett projekt som studerat hur vätgasprojektet med tankstationen inom ElectriVillage kan skapa fler värden är enbart vätgas till fordonsbränsle. Projektet slutredovisades 1 juni 2022 och i den redovisningen beskrivs ett antal möjliga användningsområden. Du hittar redovisningen under Dokument i Relaterad information på sidan.

Sammanfattat går det att säga att nyetableringar av tankstationer mycket väl kan samspela med sin omgivning och kan bidra till ett förbättrat affärscase. Men det bör spenderas lite tid att analysera vilka möjligheter som är bäst lämpade för just det aktuella fallet, och integrera detta tidigt i planeringen av tankstationen.

Publicerad: 06 februari 2024 Uppdaterad: 22 mars 2024

Kontakt

HållbarhetsstrategGösta Lindmark0501-75 50 40electrivillage@mariestad.se