Det finns i Sverige 16 miljökvalitetsmål, miljömål. Miljömålen är till för att leda miljöarbetet till ett hållbart samhälle.

Miljömålens syfte

Miljömålen syftar till att:

  • Främja människors hälsa.
  • Värna om den biologiska mångfalden och naturmiljön.
  • Ta till vara kulturmiljön och de kulturhistoriska värdena.
  • Bevara ekosystemen.
  • Trygga en god hushållning med naturresurserna.

Miljömålen antogs 1999 av vår riksdag. År 2005 kom ett målområde till för att sammanlagt bli 16 mål.

Miljömålssystemet

Strukturen av vårt nationella miljömålssystem:

  • Ett generationsmål. Detta anger inriktningen för den samhällsomställning som behöver ske inom en generation för att nå miljömålen.
  • Miljökvalitetsmål med preciseringar. Som anger det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till etappmål.
  • Etappmål är steg på vägen till miljömålen och generationsmålet.

För att lättare arbeta med miljömålen bryts de ner till regionala och lokala miljömål.

Mer information om miljömålen finns på Miljömålsportalen, Länsstyrelsens och Regeringskansliets webbplatser.

Alla behövs

För att vi ska nå miljömålen behöver alla hjälpas åt. Vi behöver engagera oss och ta vår del av ansvaret. Det gäller dig och mig, myndigheter, företag, kommuner, regeringen och riksdagen. Målen ska nås inom en generation, det vill säga till 2020 (2050 för klimatmålet), så det är bråttom.

Publicerad: 06 februari 2024 Uppdaterad: 22 mars 2024

Kontakt

Expeditionen miljö och bygg0501-75 60 05mbn@mariestad.se
Strategi och hållbarhethallbarhet@mariestad.se