Detaljplaner och områdesbestämmelser

Med en detaljplan styr kommunen hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen talar därför om vad du och andra får och inte får göra för byggåtgärder inom planområdet.

Ansökan om planbesked

Om du planerar att göra en åtgärd som kan innebära att en detaljplan behöver upprättas, ändras eller upphävas eller att områdesbestämmelser behöver ändras eller upphävas kan du begära planbesked av kommunen.

Planbeskedet anger om kommunen avser att påbörja planläggning eller inte i den inriktning som ansökan åsyftar. Om kommunen avser inleda planläggning ska det av beslutet framgå när kommunen bedömer att detaljplanen eller områdesbestämmelsen kan antas. Positivt planbesked är dock inte en garanti för att en detaljplan slutligen kan antas. Synpunkter och information under plansamråd kan exempelvis innebära att ändring av inriktning och/eller omfattning behöver göras under detaljplanearbetet.

Beslut om planbesked ska fattas inom fyra månader efter att en fullständig ansökan har inkommit till kommunen. Beslut om planbesked är inte bindande och går ej att överklaga.

Du ansöker om planbesked via vår självserviceportal och e-tjänsten Planbesked, ansökan.

Vad är en detaljplan?

Syftet med detaljplaner är att fastställa den framtida användningen av mark- och vattenområden. I planen regleras bebyggelse, gator, parker med mera. Detta ligger sedan till grund för till exempel bygglov.

Tidigare var benämningen för detaljplan inom tätorter "stadsplan" och utanför tätbebyggt område "byggnadsplan". Dessa gäller på samma sätt som de nyare detaljplanerna.

Alla aktuella detaljplaner hittar du på sidan Pågående detaljplaner. Alla gällande planer hittar du under sidan Gällande detaljplaner, där finns en digital karttjänst att söka i.

Publicerad: 23 november 2023 Uppdaterad: 29 april 2024

Kontakt