Steg i detaljplaneprocessen

1
Uppstart
2
Samråd
3
Granskning
4
Antagande
5
Laga kraft

Då VänerEnergi AB har upphört med elproduktion i Mariestads stadskvarn ämnas den få ny användning.

Detaljplanens syfte och huvuddrag

Föreslagen detaljplan syftar till att möjliggöra utveckling av Mariestads stadskvarn och näraliggande områden genom att medge blandad användning i form av bostäder, handel, kontor, restaurang, hotell, bryggeri med mera. Ny bebyggelse ska anpassas till befintlig bebyggelse avseende form, material och arkitektonisk kvalitet. Detaljplanen syftar även till att skydda kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och miljö.

Detaljplanen bearbetas inför granskning

De synpunkter som kom in under samrådet den 28 maj 2020 till 8 juli 2020 bearbetas nu av kommunen. När detta är klart kommer planen att komma ut för granskning.

Karta över detaljplanens område

Kontakt

Samrådshandlingar