Fritidshem

Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för skolelever i åldern 6-13 år.

Fritidshemmet ska komplettera utbildningen i förskoleklassen, grundskolan och grundsärskolan. Verksamheten regleras i skollagen, läroplanen för grundskolan , allmänna råd för fritidshem och FN:s barnkonvention.

Verksamheten vänder sig till elever vars vårdnadshavare arbetar eller studerar. Fritidshemmet finns oftast i samma lokaler som skolan.

Vårt uppdrag

Fritidshemmet har ett pedagogiskt uppdrag där relationer både mellan elever, och mellan elever och pedagoger, är viktiga redskap i arbetet.

Fritidshemmet har en viktig roll i ditt barns lärande eftersom barn lär i alla sammanhang under hela dagen. På fritidshemmet får eleverna utveckla sin identitet, sin sociala förmåga och sina intressen. Betydelsefulla inslag i verksamheten är lek, rörelse och skapande arbete.

Som vårdnadshavare ska du känna dig trygg med att ditt barn blir sedd, bekräftad och får stimulans i sin utveckling under hela skoldagen.

Klagomål- och synpunktshantering

I första hand vill vi att du lämnar dina klagomål direkt till ansvarig rektor.

Det går också bra att använda sig av synpunktshanteringen på kommunens hemsida. Länk till denna hittar du under relaterad information här på sidan.

Force majeure

Ibland inträffar händelser som vi inte kan förutse. Detta kallas force majeure. Om verksamheten måste stängas på grund av personalens sjukdom gäller force majeure. De som drabbas av inkomstbortfall eller kostnader på grund av detta har inte rätt till ersättning/skadestånd från kommunen. Detta gäller även i andra fall av force majeure.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

E-post: Fritidshemmets infolåda

Jessica Bjelkholm
Skoladministratör för:
Grangärdet, Hasslerör, Högelid F-6, Lyrestad, Ullervad och grundsärskola
Telefon: 0501-75 52 74
E-post: Jessica Bjelkholm

Lena Toftling
Skoladministratör för:
Kvarnstenen, Prisma, Tidavad och Unica
Telefon: 0501-75 55 67
E-post: Lena Toftling

Anette Reimer
Administratör för avgifter
Telefon: 0501-75 52 13
E-post: Anette Reimer

Anna-Karin Yséus
Grundskolechef
Telefon: 0501-75 52 11
E-post: Anna-Karin Yséus

Ansvarig nämnd

Utbildningsnämnden

Interna länkar till våra fritidshem


Grangärdets skola
Hasslerörs skola
Högelidsskolan
Kvarnstenens skola
Lyrestad/Sjötorp (ligger på förskolan i Sjötorp)
Prismaskolan
Tidavads skola
Ullervads skola
Unicaskolan
Grundsärskola

Självservice - länkar till våra e-tjänster och blanketter

Plats på förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg, anmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppsägning av plats inom förskola. fritidshem eller pedagogisk omsorg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Inkomstanmälan och förändring av inkomst för vårdnadshavare med barn inom förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lovplacering på fritidshem, anmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lämna synpunkter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.