Insatsområde försörjning

På sidan hittar du ett utdrag ur Strategi för Agenda 2030 för Mariestads kommun kopplat till insatsområde försörjning.

Varför insatsområdet är viktigt

Försörjning handlar både om tillgång till mat, vatten, ren luft såväl som tillgång till arbetskraft för att trygga både näringslivets och kommunens egna behov. En förutsättning för att bibehålla och öka tillväxten är tillgången till personal med relevant utbildning och rätt kompetens. Ett väl fungerande samhälle bygger även på att invånarna känner sig jämställda och är jämlika. Det är en fråga om mänskliga rättigheter men handlar också om kvalitet och effektivitet. En viktig del i försörjningen är även tillgången till vård och omvårdnad för medborgarna.

Idag är i princip alla ekosystem påverkade av människan. Att utveckla och säkra tillgången på de tjänster naturen levererar är ett nödvändigt och långsiktigt samhällsintresse. Väl förvaltade ekosystem är inte enbart är en fråga om miljö, utan på längre sikt också en fråga om ekonomi, välbefinnande, säkerhet och människans överlevnad. Framförallt då många ekosystemtjänster inte kan ersättas med andra resurser eller teknik.

Vad kan och vill kommunen prioritera

Utbildning och lärande sker genom hela livet. Genom skolan möter kommunen flertalet av invånarna någon gång under barndomen eller ungdomstiden Det är viktigt att i tidig ålder skapa ett intresse för de yrken som det lokala näringslivet har behov av. Lika viktigt är att skapa en positiv bild av kommunen som bostadsort för att få behålla barnen och ungdomarna som invånare i vuxen ålder. Lärandet och fortbildningen hos vuxna ska utgå från de behov som näringslivet har, vilket exempelvis kommunens yrkesutbildningar ger möjlighet till.

För att säkerställa, stärka och få ekosystemtjänsterna i omfattning behöver dessa ingå i en rad olika områden. Det handlar om planering på lång och kort sikt, både när det gäller exploatering, investeringar och skötsel. Området ekosystemtjänster är komplext och kunskap från såväl forskning som praktiker är en av grunderna för att förstå sammanhangen. Framtidens vattenförvaltning och luftkvalitet är exempelvis en viktig fråga för kommunen.

Genom att använda upphandling som ett av verktygen, exempelvis för inköp av livsmedel, kan fler lokala möjligheter för produkter och tjänster bli stärkta. Samarbete med aktörer och att ta del av andras kunskap och erfarenheter kan hjälpa till att förfina arbetet och göra saker i rätt tid.

Mål

  • Kommunen låter barn och ungdomar vara delaktiga i utvecklingen av samhället.
  • Kommunen använder sin egen mark för att stärka ekosystemtjänster och biologisk mångfald.
  • Kommunen använder upphandling för att utveckla lokala och hållbara produktionsmöjligheter och tjänster.
Publicerad: 06 februari 2024 Uppdaterad: 22 mars 2024

Kontakt

SamhällsbyggnadsstrategMaria Gustavsson0501-75 51 39maria.gustavsson@mariestad.se

Relaterad information