Insatsområde omställning

På sidan hittar du ett utdrag ur Strategi för Agenda 2030 för Mariestads kommun kopplat till insatsområde omställning.

Varför insatsområdet är viktigt

Just nu lever människan över planetens tillgångar och naturens ändliga resurser riskerar att ta slut samtidigt som det blir allt fler människor på jorden. Människan har påverkat naturens naturliga kretslopp, vilket har fått negativa effekter. Den omfattande användningen av fossila råvaror har ökat halten av koldioxid i luften, vilket har påverkat vårt klimat. Fossila råvaror behöver bli ersatta och det gäller både fossila bränslen till transporter och energiproduktion samt råvaror till material. Miljöfarliga ämnen behöver också bli ersatta. Många råvaror som exempelvis sällsynta jordartsmetaller är ovanliga, koncentrerade till ett fåtal platser och deras brytning innebär stor miljöpåverkan. Sådana råvaror är också ofta bidragande till konflikter.

Material behöver in i ett kretslopp så att avfall kan undvikas helt och hållet inom en snar framtid. Omställning behöver ske från en linjär ekonomi till en cirkulär ekonomi. Den cirkulära ekonomin behöver tillämpas vid kravställning inför upphandling såväl som vid exempelvis val av byggnadsmaterial.

Vad kan och vill kommunen prioritera

En stor del av samhällets miljöpåverkan utgörs av bygg- och fastighetssektorn. Vid både ny- och ombyggnation behöver bostäder och lokaler ha krav på klimatsmart och resurssnål byggnation. Energianvändningen under byggnadens livslängd behöver också bli så låg som möjligt. Material kan bestå av både återanvänt material såväl som förnybart material som trä. Byggnaderna ska utgöra en bra boende- och verksamhetsmiljö för de människor som vistas där och en del i det är att använda giftfria byggnadsmaterial.

Omställning från fossila transporter till fossilfria kräver tillgång till laddstolpar för elbilar och tankställen för alternativ drivmedel. Fordon behöver även vara byggda av material och med arbetskraft utifrån ett hållbart perspektiv. Att få fler människor att använda kollektivtrafiken såväl som att cykla eller gå istället för bilåkning kräver olika insatser och investeringar såväl som ett ändrat beteende. Den kommunala planeringen för exempelvis bebyggelse skapar förutsättningar för detta.

Lokalt producerad el minskar belastningen på distributionsnätet och ger arbetstillfällen lokalt. Det ger också en säkerhet i och med att graden av självförsörjning ökar. En ökad utbyggnad av solceller och utveckling av tekniker liknande systemlösningen för lagring av energi i vätgas ger möjligheter inom området. Lokala lösningar på landsbygden för exempelvis vatten eller avlopp kan öka teknikutvecklingen och minska belastningen på ett fåtal större enheter.

Genom att vara aktiva och välja nya tekniker och metoder bidrar kommunen till ökad efterfrågan på klimatsmarta produkter och tjänster. Det kan också leda till näringslivsutveckling genom att företag utvecklar nya produkter och tjänster utifrån våra behov. Även gamla tekniker och metoder kan bli återupptagna och ingå i cirkulära lösningar. Upphandling är ett effektivt verktyg för att styra marknaden till mer klimatsmarta alternativ och för att ställa om kommunens verksamheter till att bli cirkulära.

Mål

  • Kommunens verksamheter ska vara klimatneutrala när det gäller el, uppvärmning och transporter.
  • Kommunen bygger och renoverar smart och resurseffektivt med cirkulära och giftfria material.
  • Kommunen bidrar till teknik- och metodutveckling genom bland annat upphandling, medverkan i utvecklingsprojekt och lokalt anpassade lösningar.
Publicerad: 06 februari 2024 Uppdaterad: 22 mars 2024

Kontakt

SamhällsbyggnadsstrategMaria Gustavsson0501-75 51 39maria.gustavsson@mariestad.se

Relaterad information