Steg i detaljplaneprocessen

1
Uppstart
2
Samråd
3
Granskning
4
Antagande
5
Laga kraft

Det tidigare området för industri och verksamheter planeras nu bli en ny och attraktiv boendemiljö i sjönära läge.

Detaljplanens syfte och huvuddrag

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av främst bostäder, kontor, hotell och andra centrumfunktioner. Omvandlingen avser även att tillskapa ett mer kvalitativt stråk längs med Vänern även för allmänheten.

Detaljplanen bearbetas inför antagande

De synpunkter som kom in under granskningen den 20 juni 2019 till 12 augusti 2019 bearbetas nu av kommunen. När detta är klart och nödvändiga ändringar har gjorts kommer planen att tas upp för antagande.

Karta över detaljplanens område

Kontakt

Granskningshandlingar

Samrådshandlingar