Styrande dokument

Kommunens verksamheter styrs av en mängd olika lagar. Utöver kommunallagen och andra lagar utformar kommunen egna styrdokument för hur de olika verksamheterna ska bedrivas och styras.

Mariestads kommuns viktigaste styrdokument är kommunfullmäktiges mål- och budgetdokument för mandatperioden. Utöver mål och budget reglerar inte kommunallagen vilka andra övergripande styrdokument en kommun ska ha eller hur de ska utformas.

Inom viss kommunal verksamhet är dock annan lagstiftning starkt styrande vilket medför att kommunen måste upprätta styrdokument. Exempel på sådana styrdokument är översiktsplan, jämställdhetsplan, detaljplaner och skolplan. Förutom de lagstadgade
styrdokumenten finns det andra styrdokument som varje kommun själv väljer att ta fram inom olika områden för att förtydliga en viljeriktning eller ett förhållningssätt

Kommunal författningssamling

Utöver ovan nämnda styrdokument finns det ytterligare andra dokument som utifrån lagstiftning styr en kommun i form av reglementen, föreskrifter samt avgifter och taxor. Dessa dokument ingår i det som kallas författningssamling. Författningssamlingen ska finnas på kommunens hemsida och samla de styrande dokument som rör dig som medborgare och det kommunala beslutsfattandet.

I författningssamlingen ingår alltså dokument som till exempel lokala ordningsföreskrifter, avgifter för kommunalt vatten och avlopp, avgifter för biblioteksservice, föreskrifter för torghandel, avgifter för barnomsorg och nämndernas reglementen.

Nedan hittar du även kommunens övriga styrdokument i form av planer, program, policys och riktlinjer som påverkar dig som medborgare i Mariestads kommun. Samtliga dessa dokument är beslutade av kommunfullmäktige.

Nämndernas och sektorernas egna styrdokument tillhör inte författningssamlingen och publiceras separat.

Har du några frågor kring våra styrdokument kan du vända dig till administrativa enheten.

Här hittar du kommunens styrande dokument:

Program är en mellanform av strategi och plan. Betraktas som en strategi för ett visst område, geografiskt eller verksamhetsmässigt. Beskriver vad som vill uppnås och vilka metoder som vill användas.

Idrottspolitiskt program Pdf, 135.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Kulturpolitiskt program Pdf, 461.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Bostadsförsörjningsprogram Öppnas i nytt fönster.

Trafiksäkerhetsprogram Pdf, 703.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Bäckatorpen, program Pdf, 5.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Plan är en instruktion och ger direktiv. Den anger vad som ska uppnås inom ett visst område på en detaljerad nivå. Planen beskriver önskade åtgärder och anger vem som ansvarar för att åtgärderna genomförs, när de ska vara geonomförda samt vilka prioriteringar som ska göras.

Vatten och avlopp, plan Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Avfall, plan Pdf, 373.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Översiktsplan för Mariestads kommun Öppnas i nytt fönster.

Klimatanpassning, plan Öppnas i nytt fönster.

Tillgänglighet, plan Pdf, 367.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer avser främst frågor som rör ren versktällighet. Riktlinjer ger konkret stöd för hur arbetsuppgifter ska utföras och anger ramarna för handlingsutrymmet i en viss fråga.

Dokumentahantering, riktlinje Pdf, 216.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Regler anger absoluta normer för medarbetarnas agerande. De är liksom lagtext tydliga och innehåller inte formuleringar som låter den enskilde göra enskilada tolkningar. Reglernas roll är att sätta gränser och föbjuda beteenden.

Borgen, regler Pdf, 96.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Trottoarpratare, råd och regler Pdf, 428.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Uteserveringar, råd och regler Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.

I Sverige kan en föreskrift meddelas genom lag eller förordning. Regeringen kan i en förordning ge kommuner rätt att utfärda lokala föreskrifter med mer detaljerade bestämmelser än i förordningen, till exempel lokala ordningsföreskrifter, lokala renhållningsföreskrifter och lokala trafikföreskrifter.

Avfall, föreskrifter Pdf, 805.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Lokala ordningsföreskrifter Pdf, 448.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Torghandel,lokala ordningsföreskrifter Pdf, 114.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Mariestadshamn, lokala ordningsföreskrifter Pdf, 114.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Skydda människors hälsa och miljö, lokala föreskrifter Pdf, 159.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Malin Eriksson
Administrativ chef
Telefon: 0501-75 50 50
E-post: Malin Eriksson

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen