Steg i detaljplaneprocessen

1
Uppstart
2
Samråd
3
Granskning
4
Antagande
5
Laga kraft

Kommunen planerar en vidareutveckling av Haggårdens handelsområde. Planförslaget antogs av kommunfullmäktige den 27 september 2021 men beslutet upphävdes av Länsstyrelsen den 21 december 2021. Därefter har kommunen återupptagit arbetet för att kunna anta planen igen.

Detaljplanens syfte och huvuddrag

Detaljplanen möjliggör en flexibel markanvändning med inriktningen handel, restaurang, drivmedelsförsäljning, kontor, tillfällig vistelse, tekniska anläggningar och parkering. Vidare syftar planen till att vidareutveckla och förlänga Haggårdens handelsområde söder ut mot E20, och att skapa en ny entré från söder till Mariestads tätort.

Detaljplanen bearbetas inför nytt antagande

De synpunkter som kom in under granskningen den 26 oktober 2022 till 23 november 2022 bearbetas nu av kommunen. När detta är klart och nödvändiga ändringar har gjorts kommer planen att tas upp för antagande.

Karta över detaljplanens område

Kontakt

Nya granskningshandlingar

Antagandehandlingar

Granskningshandlingar

Samrådshandlingar